×

تو قهرمان من استی!


این کتاب پروژه‌یی است که توسط کمیتۀ دایمی مشترک ادارات Inter-Agency Standing Committe به منظور حمایت صحت روانی و حمایت روان اجتماعی در حالات اضطرار IASS MHPSS RG تهیه شده است.  در این داستان جذاب کودکان فرا می‌گیرند که چگونه با وایروس کرونا (کووید - ۱۹) مبارزه کنند. 
 

نویسنده

جواز/ دارنده حق چاپ

CC BY / CC BY-SA

نظرات

0 نظر تا کنون

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.